25/11/2561  newsnewsnewsnewsnewsnews
13/10/2561  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562
09/10/2561  มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทุนการศึกษา
05/10/2561  มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงาน "มหกรรมดนตรีและการแข่งขันนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า 2561"
17/09/2561  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์ "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
08/08/2561  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน PEC-G 2019
01/08/2561  บริษัท แลคตาซอย จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ค่าอาสาพัฒนาชนบท
27/07/2561  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและลงนามในเกียรติบัตร
 
 
ข่าวทั้งหมด

อ.จตุรงค์ ธงชัย
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์