กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอเชิญชวนนักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมจัดวัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการกิจกรรม

08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

09.00 - 09.30 น. - คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมให้โอวาทพร้อมประธานสาขาแต่ละสาขา

09.30 - 10.00 น. - เสนอวิดิทัศน์แนะนำโปรแกรม ทั้ง 7 สาขา

10.00 - 10.30 น. - พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับทีมงานสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10.30 - 12.00 น. - รองคณะบดีฝ่ายวิชาการอบรม เรื่อง ปรับตัวใรรั้วมหาวิทยาลัย ระเบียบ                             

                         - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอบรม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ                             

13.00 - 15.00 น. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ในสาขาของตนเอง

 

*** การแต่งกาย

**** นักศึกษาและการสรรหานายกสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2566 4 Share

งาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วันที่ 26 มกราคม 2566 ในงาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 344 Share

นิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

กิจกรรมนิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

"A Journey Technology into the Future 2022 "JTIF 2022"

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12.00 น.
ณ ชั้น 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Automatic Control

 

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 296 Share

นิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

นิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

"A Journey Technology into the Future 2022 "JTIF 2022"


วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 
การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python

ณ ชั้น 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 336 Share

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
เชิญชวนให้นักเรียนมัธยมปลาย เข้ามาสมัครเรียนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 341 Share

กิจกรรม”การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ได้จัดกิจกรรม”การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ”

โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมแข่งขัน

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 328 Share

คณะกรรมการในการแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วย Pythons

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผศ.กนกวรรณ เขียววัน ,ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย และอาจารย์เศวต สมนักพงษ์

ได้เป็นคณะกรรมการในการแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วย Pythons ระดับมัธยมศึกษา 

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 340 Share

มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ”Network Design ภายในองค์กร”

ในวันที่ 12 กันยายน 2565 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ”Network Design ภายในองค์กร”

ให้กับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านระบบเครือข่ายและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2565 347 Share

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ทางโปรแกรมวิขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ได้จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2565"

เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปีได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2565 343 Share

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ”ตะลุยโจทย์แก้ไขปัญหาพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ทางโปรแกรมวิขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ”ตะลุยโจทย์แก้ไขปัญหาพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ”

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพื่อพัฒนานักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและเกิดทักษะการคิดเชิงระบบ

ให้นักศึกษานำไปต่อยอดเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2565 337 Share

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนา Responsive Web เพื่อเพิ่มทักษะนักพัฒนาซอฟต์แวร์”

วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2565 ทางโปรแกรมวิขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนา Responsive Web เพื่อเพิ่มทักษะนักพัฒนาซอฟต์แวร์”

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพื่อพัฒนานักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและเกิดทักษะการเขียนโปรแกรมแบบ Responsive Web

ให้นักศึกษานำไปต่อยอดเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคตต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 344 Share

กิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม”

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ได้จัดกิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม”

ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพื่อติดตามทักษะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ได้หลังการจัดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 343 Share

มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “ระบบอัจฉริยะด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”

วันที่ 2 เมษายน 2566 ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “ระบบอัจฉริยะด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”

เพื่อพัฒนานักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะระบบอัจฉริยะด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งให้นักศึกษานำไปต่อยอด

และไปประยุกต์ใช้ในการเรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2566 405 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการ “CNN deep learning ด้วยภาษา Python”

วันที่ 1 เมษายน 2566

ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “CNN deep learning ด้วยภาษา Python”

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จึงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพร่วมกับ AI ด้วย CNN deep learning สำหรับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการทำงานวิจัย และเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานหลังจากจบเป็นบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2566 348 Share

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรมม

เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4”

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน และการทำงานให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นสำหรับการสมัครงาน และการทำงานในอนาคต

เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2566 361 Share

กิจกรรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Laravel Framework

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

“การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Laravel Framework”

เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการเขียนโปรแกรมด้วย Laravel Framework

และได้เรียนรู้หลักการและฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยกับเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Framework

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2566 359 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมด้านทักษะฮาร์ดแวร์และการฝึกปฏิบัติช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์”

วันที่ 25 มีนาคม 2566 

ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมด้านทักษะฮาร์ดแวร์และการฝึกปฏิบัติช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์”

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งหลักการและฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยกับเครื่องมือในการพัฒนาสามารถต่อยอดความรู้ได้ที่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปประยุกต์ใช้งานดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของตนเอง และยังสามารถเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมที่จะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ในอนาคต

 

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2566 357 Share

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน สำหรับการประมวลผลภาพ”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน สำหรับการประมวลผลภาพ” (Python Programming for Image Processing Workshop)

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนสำหรับการประมวลผลภาพให้แก่นักศึกษา

 

เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2566 357 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องครุภัณฑ์ปฏิบัติการสวิทซ์ชิ่งระบบเครือข่ายชั้นสูง

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องครุภัณฑ์ปฏิบัติการสวิทซ์ชิ่งระบบเครือข่ายชั้นสูง

ในหัวข้อ “การเลือกใช้และการออกแบบ UTP และ Fiber”


เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายให้แก่นักศึกษา

ได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2565 238 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม