ประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 74 Share


บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

11 สิงหาคม 2565 อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 48 Share


การเดินแฟชั่นโชว์ ชุด "ยลวิถีชาวกำแพงสู่ผืนผ้าทอ"

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม การเดินแฟชั่นโชว์ ชุด "ยลวิถีชาวกำแพงสู่ผืนผ้าทอ" โดยใช้ลายผ้า "ศิลาล้อมเพชร" ที่เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 61 Share


ทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง กิจกรรมส่งเสริมการเคารพครูบาอาจารย์ และเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 115 Share


มีต่อ

กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

4 สิงหาคม 2565 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

 

เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 93 Share


ประชุมการปรับปรุงหลักสูตร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม การปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ใหญ่) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 97 Share


ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาปกรรม ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 114 Share


ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ปีการศึกษา 2564 

 

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2565 79 Share


มีต่อ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย กับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง

27 กรกฎาคม 2565 งานบริการวิขาการคณะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนกับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 73 Share


อบรมโซล่าเซลล์พื้นฐาน ระบบชุดนอนนาและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน สวนพลังงานมหา วิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(Sufficiency Economy and Development of Innovative Technology Training for Community)นำโดยอาจารย์นิวดี คลังสีดา จัดอบรมโซล่าเซลล์พื้นฐาน ระบบชุดนอนนาและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น ให้กับชุมชนหนองเต่าทอง

เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2565 63 Share


การสร้างระบบ Smart Energy พร้อมอบรมให้ความรู้ในชุมชนหมู่บ้านวุ้งกะสัง

วันที่ 8 กรกฏาคม คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การสร้างระบบ Smart Energy พร้อมอบรมให้ความรู้ในชุมชนหมู่บ้านวุ้งกะสัง” เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น อาจารย์เพิ่มพูนทักษะการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน ณ บ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 71 Share


ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ร่วมโครงการ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 58 Share


มีต่อ

ประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 74 Share


บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

11 สิงหาคม 2565 อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 48 Share


โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

21 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ชนะรางวัลที่ 1 พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 51 Share


โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ครั้งที่ 13

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยอาจารย์ธนกิจ โคกทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2565 157 Share


มีต่อ

ทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง กิจกรรมส่งเสริมการเคารพครูบาอาจารย์ และเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 115 Share


พิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระพันปีหลวง"

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระพันปีหลวง" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 2 Share


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม”ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามทักษะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ได้หลังการจัดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 97 Share


โครงการอบรมรมพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง เตรียมความพร้อมสำหรับสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.โครงการอบรมรมพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง เตรียมความพร้อมสำหรับสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลและเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงาน

เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 10 71 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม