เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นใหม่"

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นใหม่" ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 5 Share

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นกลาง"

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นกลาง" ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 4 Share

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 155 450 Share


ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2566 12 593 Share

มีต่อ

การประชุมเปิดภาคเรียนศึกษาที่ 2566/2

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 89 Share


พิธีส่งมอบธงของสมาคมฯ ให้แก่เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งถัดไป

เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566 343 Share


งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (TREC-16)

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (TREC-16) ภายใต้ชื่อ “พลังงานชุมชนมิติใหม่ในการพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2566 763 Share


เปิดศูนย์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเปิดศูนย์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในภาคของหน่วยงาน และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอดสู่การบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2566 309 Share


มีต่อ

แนะแนวโรงเรียนคลองลานวิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 8 Share


แนะแนวโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 6 Share


แนะแนวโรงเรียนวัชรวิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 10 Share


แนะแนวโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 8 Share


มีต่อ

กิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023

ทีม Bio Protech นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีม AP2S นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023 ณ True Digital Park WEST - Grand Hall

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 12 188 Share


ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบให้เป็นผู้สอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นกลางตามโปรแกรมในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR)

ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 12 468 Share

ขอแสดงความยินดีกับทีม BioProtech

ขอแสดงความยินดี กับทีม Bioprotect นำโดย อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2566 12 680 Share


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.สุรเชษ ตุ้มมี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.สุรเชษ ตุ้มมี

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 12 647 Share


มีต่อ

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล”

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล” นำเสนอผลงาน ณ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ Teleconference (Zoom Meeting และ Google Meet)

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2566 2 Share

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 12 450 Share

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 12 472 Share

โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร (ปากดง)รับสมัครพนักงานชั่วคราว

รับสมัครงานพนักงานชั่วคราว ฤดูซ่อมบำรุง ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 12 563 Share

มีต่อ

งานราชภัฏลอยกระทงประจำปี 2566

เวียนมาถึงวันคอย ลอยละล่อง ท่องราชภัฏ

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 93 Share


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง และ อาจารย์อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ เป็นวิทยากร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารโลจิสติกส์

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2566 191 Share


วันรักต้นไม้แห่งชาติ 2566

กิจกรรม วันรักต้นไม้แห่งชาติ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 ณ บริเวณวงเวียนพระพุทธวิธานปัญญาบดี

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2566 92 Share


พิธีส่งมอบโอนย้ายครุภัณฑ์ฯเครื่องผลิตไบโอดีเซลภายใต้ความร่วมมือฯในด้านการศึกษาและวิจัย

พิธีส่งมอบโอนย้ายครุภัณฑ์ฯเครื่องผลิตไบโอดีเซลภายใต้ความร่วมมือฯในด้านการศึกษาและวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2566 202 Share


มีต่อ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 15 Share

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 12 505 Share

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 12 614 Share


ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 12 607 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม